دانشجویان رشته مدیریت صنعتی ورودی بهمن 1389

نام و نام خانوادگی دانشجو پست الكترونيكی
 امیر بهمن اسماعیلیان
 ساسان تقی زاده
 براتعلی خردمند
 مجید ساغریچی
 امیر شریفی
 محمد صادق کارگر
 مریم طباخ خوشه مهر
 مریم فرهنگی
 محمود قائنی
 امین قادری
 آرش قاسمی فرد
 علی قزوینی
 زهره کولیوند
 سپیده کیازال
 مسعود میرمحرابی
 جعفر وفادار
الهه شاه سنایی