Sj K2 Ajax Tabs

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
دفتر کانون دانش آموختگان مهرالبرز  با هدف بهره گیری از استعدادها ، توان ، تجربه و تخصص دانش آموختگان موسسه آموزش
به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، روز پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه دانشجویان رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی آل
به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، روز سه شنبه 27 فروردین ماه جلسه ای مشترک با حضور دبیران انجمن های علمی
از سال گذشته انجمن صنفی مدیران منابع انسانی ایران با هدف افزایش و توجه به جایگاه منابع انسانی در سازمان ها و بدنبال آن

تستي براي k2

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
دفتر کانون دانش آموختگان مهرالبرز  با هدف بهره گیری از استعدادها ، توان ، تجربه و تخصص دانش آموختگان موسسه آموزش
به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، روز پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه دانشجویان رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی آل
به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، روز سه شنبه 27 فروردین ماه جلسه ای مشترک با حضور دبیران انجمن های علمی
از سال گذشته انجمن صنفی مدیران منابع انسانی ایران با هدف افزایش و توجه به جایگاه منابع انسانی در سازمان ها و بدنبال آن
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)