13 آبان

سند جامع اخلاق حرفه ای موسسه واجرای طرح پایش سلامت دانشجویان در چهل و ششمین جلسه كمیته كیفیت به تصویب رسید

خواندن

272 دفعه

 

 

 
چهل وهشتمین جلسه كمیته كیفیت با حضور اعضاء ومدعوین درروزیكشنبه مورخه 98/8/12 درسالن جلسات موسسه تشكیل گردید دراین جلسه با توجه به اهمیت موضوع سلامت روان در بین دانشجویان  ، گزارش تحلیلی نتایج اجرای طرح پایش سلامت روان دانشجویان مهرالبرز ، كه توسط معاونت دانشجویی فرهنگی و با هماهنگی واحد مشاوره معاونت دانشجویی-فرهنگی و یک تیم مشاوره ازدانشگاه تهران( به سرپرستی اقایان دكترشیرزادی ودكترتوكلی ) ،ارائه گردید وبا توجه به استقبال خوب دانشجویان ازتكمیل پرسشنامه ( بیش از 460 نفربه صورت د اوطلبانه ) ونتایج بسیار مفید آن مقررگردید :
 
الف – اجرای طرح پایش سلامت روان تداوم یابد.
ب – بهبود انگیزه یادگیری و درسی دانشجویان دراولویت قرارگیرد.
ج – ارجاع مشکلات خانوادگی و زندگی دانشجویان به مراجع تخصصی ذیصلاح وبااستفاده از خدمات کلینیک های دانشگاه تهران و دانشگاه علم صنعت انجام شود.
د –  با برگزاری وبینارها و کارگاه های آموزشی درطول سال خدمات ترویجی ومشاوره های به صورت مستمر انجام شود.
ه : بازخوردمتناسبی ازنتایج تحقیق با تاكید برارائه یك گزارش نیمرخ سلامت دانشجویان به آنان ارائه گردد.
 
دستور دوم جلسه بررسی  پیش نویس سند جامعاخلاقی موسسه بود که توسط واحد منابع انسانی تهیه شده بود مورد بررسی قرار گرفت ابتدا دبیركمیته كیفیت گزارشی از پیشیبنه كارواقدامات گذشته به ویژه مطالعات تطبیقی انجام شده درخصوص سند اخلاقی دانشگاههای انلاین دنیا ازجمله دانشگاههای اتاباسكا ، فونیكس وكاتالونیا وهمچنین دانشگاههای ایران مثل دانشگاههای الزهرا ،خوارزمی ، تهران و.. ارائه گردید وسپس مدیرواحدمنابع انسانی ساختارسند رادرابعاد چهارگانه توضیح دادند وپس ازاستماع نظرات اعضاء وارائه پیشنهادات اصلاحی سند جامع اخلاق حرفه ای موسسه مصوب گردید ومقررگردیدپیش نویس سند  اخلاقی موسسه نیز با نظر اساتید محترم توسط واحد منابع انسانی بازنگری شده و برنامه عملیاتی کردن این سند دردستوركارقراگیرد.
 
لازم به یاداوری است كه كمیته كیفیت یادگیری یا هدف ارتقاء كیفیت خدمات آموزشی ، پژوهشی ودانشجویی موسسه هردوهفته یكبار باحضور موثر و مفید اعضاء تشكیل می گردد.

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)