آیین نامه طرح پژوهانه

آیین‌نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویی در حوزه اولویت های پژوهشی

آیین نامه انتشارات

آیین نامه انتشارات

آیین نامه حمایت از انتشار مقالات

آیین نامه حمایت از انتشار مقالات

آیین نامه تشکیل شورای پژوهشی

آیین نامه تشکیل شورای پژوهشی

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)